På webinaret deltog forperson i Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen, programchef ved Realdania, Stine Lea Jacobi, projektchef ved Ny Carlsbergfondet, Trine Møller Madsen og sekretariat for Stedet Tæller X, Kira Marie Svankjær. Webinaret indeholdt en præsentation af Stedet Tæller X-kampagnen og de fire udvalgte steder, hvortil der skal udvikles kunst- og arkitekturprojekter. Derudover blev ansøgningskrav og frister gennemgået, og til sidst blev der afholdt en Q&A med mange gode spørgsmål fra de deltagene. Se videoen eller læs spørgsmål og svar fra webinaret, som vi har samlet herunder. Der vil løbende blive tilføjet nye spørgsmål og svar, når vi modtager dem, så tøv ikke med at kontakte sekretariatet på stedettaellerx@b-a-r-k.dk, hvis der er noget du mangler svar på. 

Spørgsmål til udvælgelseskriterier

Hvad bliver man valgt på?
Motivation og erfaring: Udvælgelse sker på baggrund af en kort motivation, CV og referencer på stedsspecifikke kunstprojekter i by og/eller landskab.

Hvad lægger Ny Carlsbergfondet mest vægt på, når de udvælger de 12 kunstnere? Er det erfaring eller motivationen?
Man kan kun komme i betragtning, hvis man har erfaring. Derudover vægtes udvælgelseskriterierne lige.

Kan man søge, hvis ikke man kan fremvise tre referencer?
Det er et krav, at man kan dokumentere, at man har realiseret mindst ét stedsspecifikt kunstprojekt. De to andre referencer kan være skitseforslag fra andre konkurrencer, man har deltaget i eller lignende.

Kan man søge, hvis man er i gang med at realisere sit første stedsspecifikke kunstprojekt i by og/eller landskab?
Ja, vi accepterer også referencer på kunstprojekter, hvor realiseringsprocessen er i gang.

Kan man søge, hvis man er udenlandsk kunstner?
Man må godt indsende interessetilkendegivelsen på engelsk, men sproget i konkurrencen kommer til at være dansk og det er et krav, at man deltager fysisk ved både pitchmøder og besigtigelsestur.

Hvad er en god motivation?
Der findes selvfølgelig ikke én opskrift på en god motivation, men vi håber på at høre noget om hvorfor man mener, at man har noget at byde på i forhold til visionen for Stedet Tæller X, om ens erfaring med og motivation for at skulle indgå i et tværfagligt samarbejde med en arkitekt/landskabsarkitekt, eller hvordan ens praksis passer godt til netop denne type projekter, der er placeret i et hverdagsrum med mange forskellige brugere. Man kan også skrive noget om hvordan man forholder sig til at skulle arbejde med kunsten i en landskabelig kontekst/i naturen.

Kan man søge, hvis man kun har realiseret indendørs stedsspecifikke kunstprojekter eller udsmykninger?
Ja, det kan man godt.

Hvis man tidligere har realiseret et stedsspecifikt kunstprojekt sammen med en anden kunstner, kan det så indgå som reference, selvom man søger selv?
Ja, det kan det godt.

Hvordan definerer I professionelle kunstnere? Er der særlige krav til akademisk titel?
Det er ikke et krav, at man kan dokumentere sit professionelle virke som kunstner med en akademisk titel eller uddannelse, men CV'et skal dokumentere kunstnerisk erfaring og praksis.

Skal man som kunstner have et CVR-nr. for at søge?
Nej, det er ikke et krav.

Er det muligt at ansøge to kunstnere sammen, selvom man ikke er en etableret kunstnergruppe?
Hvis man kan fremvise tre referencer på stedsspecifikke kunstprojekter i by og/eller landskab, som man har lavet sammen, så kan man godt ansøge som gruppe. Motiver gerne samarbejdet i ansøgningen. Bemærk at honoraret for deltagelse i idékonkurrencerne er fast, og uafhængigt af hvor stort det deltagende team er.

Tages der højde for, hvor kunstneren bor i forhold til stedet?
Nej, der vil kun blive taget stilling til motivation, cv og erfaring ved vurderingen af interessetilkendegivelserne.

Hvor mange MB må den samlede PDF fylde?
Op til 25 MB. Den samlede PDF skal indeholde ansøgningsskemaet på 1 side, et CV på 1 side og tre referencer på hver 2 sider. I alt skal PDF’en altså være 6 sider, medmindre man vedlægger CV fra flere kunstnere.

Hvem bedømmer de indkomne interessetilkendegivelser?
Det gør Ny Carlsbergfondets bestyrelse. Det vil i første omgang være Christine Buhl Andersen og Toke Lykkeberg, som har fulgt Stedet Tæller X fra begyndelsen, og herefter godkender den samlede bestyrelse det endelige udvalg. 

Spørgsmål til kunstner/arkitekt samarbejdet

Må man samarbejde med en udenlandsk arkitekt/tegnestue?
Ønsket er at støtte det danske vækstlag. Dvs. tegnestuer, som opfylder kriterierne som ”nyetablerede” i Danmark

Skal man nævne i interessetilkendegivelsen hvilken arkitekt/tegnestue man samarbejder med, hvis man allerede har fundet en?
Det kan man godt, men da partnerskabet bag Stedet Tæller X først skal godkende valget af samarbejdspartner efterfølgende – i november – vil der ikke blive taget stilling til det i forbindelse med bedømmelsen af interessetilkendegivelserne.

Må man tage fat i en arkitekt/tegnestue allerede nu?
Det er en rigtig god idé at lægge en føler ud hos en arkitekt/tegnestue, man godt kunne tænke sig at samarbejde med, hvis man bliver inviteret ind i en af konkurrencerne. Tidsplanen er relativt stram efter udvælgelsen, så det kan selvfølgelig være godt at vide, om de eventuelt ville have tid og lyst.

Er det kunstneren, der leder samarbejdet med tegnestuen/arkitekten?
Ja, der lægges op til, at kunstneren leder samarbejdet med tegnestuen/arkitekten i idékonkurrencerne.

Hvad forstås ved en nyetableret tegnestue?
At tegnestuen er stiftet i 2016 eller senere, eller at arkitekten/landskabsarkitekten er uddannet i 2016 eller senere. Dokumentationen for dette skal være i form af en udskrift af tegnestuens stiftelsesdokument fra CVR eller et kandidatbevis fra en arkitekt- eller landskabsarkitektfaglig uddannelse.

Hvordan finder man en nyetableret tegnestue/arkitekt?
Vi har lagt et link på hjemmesiden til Arkitektforeningens katalog over tegnestuer, der har deltaget i deres projekt START. Her er der over 30 arkitekter/tegnestuer, som alle er nyetablerede. Derudover har vi også lavet en liste, som vi opdaterer løbende, med arkitekter/tegnestuer der har vist interesse for at deltage i konkurrencerne i Stedet Tæller X’ kunstspor.
Men husk at I i alle tilfælde er ansvarlige for at undersøge, om de opfylder kravene for at være en nyetableret tegnestue:

  • At tegnestuen er stiftet i 2016 eller senere
  • eller at arkitekten/landskabsarkitekten er uddannet i 2016 eller senere.

Men der findes selvfølgelig også tegnestuer/arkitekter, som opfylder kravene, og som ikke optræder på nogen af de to lister. Det er altså også en mulighed selv at gå ud og finde nogen.

Må man søge som arkitekt/tegnestue?
Nej. Dette open call er rettet mod kunstnere. Hvis man som arkitekt eller tegnestue er interesseret i at samarbejde med en kunstner i konkurrencen til et af projekterne i Stedet Tæller X’ kunstspor, så kan man komme på listen, der er tilgængelig for de deltagende kunstnere. For at komme på denne liste, skal man skrive til Stedet Tæller X-sekretariatet på stedettaellerx@b-a-r-k.dk. Man har mulighed for at lave en kort præsentation af sig selv/tegnestuen på max 2 A4-sider, som vil være tilgængelig på listen. Se listerne her.

Tegnestuer/arkitekter har mulighed for at deltage i den åbne konkurrence i Stedet Tæller X’s arkitekturspor, der lanceres senere på året. Man kan følge med på Realdanias hjemmeside, for mere information om dette.

Hvis kunstneren leder samarbejdet, er kunstneren så ene ansvarlig? Eller hvordan er ansvarsfordelingen mellem tegnestue og kunstner?
Roller og ansvarsfordeling vil være afhængig af det projekt, som skal realiseres, og afklares ofte først længere fremme i processen.

Er der aldersbegrænsning på alderen på arkitekterne på nyetablerede tegnestuer?
Nej, der er ingen aldersbegrænsning. Tegnestuen eller arkitekten skal bare kunne opfylde et af de to krav:

  • At tegnestuen er stiftet i 2016 eller senere
  • eller at arkitekten/landskabsarkitekten er uddannet i 2016 eller senere.

Hvis man som tegnestue/arkitekt er interesseret i både at deltage i kunstsporet og i arkitektursporet, er det så en mulighed?
Man kan kun deltage i én konkurrence i kunstsporet. Til gengæld kan man også deltage i konkurrencerne i arkitektursporet. Konkurrencerne kører parallelt, så man skal blot sikre sig, at man har tid til at indgå i flere.

Spørgsmål til projekterne/stederne

Må man tage ud og besøge stederne nu?
Alle stederne er frit tilgængelige og kan sagtens besøges. Man må ikke kontakte projektejerne på egen hånd. Vi planlægger en besigtigelsestur for de teams som går videre i starten af december, hvor man vil få lejlighed til at møde projektejerne, høre dem fortælle om deres sted og drømme og stille spørgsmål. 

Hvordan er stederne blevet valgt?
Sidste år i september var der ansøgningsfrist for aktører i landkommunerne, der havde en idé til et projekt til et særligt sted. Efter ansøgningsfristen prækvalificeredes en del af projekterne og dernæst indgik de i et projektudviklingsforløb, hvor ansøgerne fik hjælp til at udvikle deres idéer. Efter dette forløb blev ni projekter udvalgt af et bedømmelsesudvalg med eksterne fagdommere, og fik tildelt realiseringsstøtte. Projektejerne fra fire af projekterne, ønskede at ansøge om støtte til et projekt, hvor kunst og arkitektur i samspil skal løfte og udløse stedernes potentiale. Og det er de fire projekter vi nu skal have udviklet idéoplæg til.

Hvad hvis der er et af projekterne, man ikke vil deltage i konkurrencen til?
Så kan man give det den laveste prioritet eller eventuelt angive det i motivationen.

Hvis man allerede har en idé til et af projekterne, må man så skrive lidt om den i interessetilkendegivelsen?
Der vil kun blive taget stilling til motivation, cv og erfaring, når vi vurderer interessetilkendegivelserne.

Vil I sætte nogle ord på, hvordan I ser på projekter, som involverer lokalbefolkningen i opførelsesprocessen af et eller flere værker?
Stedet Tæller X kampagnen har stort fokus på lokal forankring, og projektejerne har allerede haft gode borgerinddragende processer som en del af den indledende udvikling af projekterne. Lokalt ejerskab betyder rigtig meget for denne type projekter, så det er noget, partnerskabet bag Stedet Tæller X ser positivt på.

Hvis man har et favoritsted, ønskes det så, at man motiverer, hvorfor man netop gerne vil deltage i konkurrencen til det sted?
Man må gerne motivere, hvorfor man er særligt interesseret i et af stederne. Det vil dog være en fordel, hvis man som kunstner er åben overfor flere projekter.

Spørgsmål til Økonomi

Hvor stor er den økonomiske ramme?
Den økonomiske ramme vil fremgå af konkurrenceprogrammet, hvis man inviteres til at deltage i en af idékonkurrencerne. Realdania og Ny Carlsbergfondet støtter de fire projekter i kunstsporet med mellem 3 og 5 millioner til hvert projekt – og projektejerne kommer selv med en tilsvarende sum. 

Hvordan honoreres kunstnere/tegnestue?
Honoraret for deltagelse i konkurrencerne er 125.000 kr. til hvert team. Partnerskabet bag Stedet Tæller X blander sig ikke i, hvordan man fordeler honoraret, men der lægges op til, at udviklingen af idéoplægget foregår i samarbejde mellem kunstner og tegnestue/arkitekt, og at kunstneren leder dette samarbejde.

Hvad er honoraret for udførsel?
Projekternes udartning kendes af gode grunde ikke endnu, så de kan kalde på forskellige kompetencer og fordeling af roller og ansvar, hvilket vil have indflydelse på honorarets størrelse.