I. Indledning

Ny Carlsbergfondet er oprettet ved fundats af 20 januar 1902 af brygger, dr.phil h.c. Carl Jacobsen og hustru Ottilia Jacobsen med den opgave at virke til bedste for kunsten i stifternes fædreland.

Ved gavebrev af samme dato skænkede stifterne deres bryggeri Ny Carlsberg til Carlsbergfondet, og Ny Carlsbergfondet sikredes samtidig en andel af bryggerioverskuddet.

Brygger Carl Jacobsen skænkede yderligere ved gavebrev af 18. juni 1907 Ny Carlsbergfondet nærmere angivne beløb, hvoraf i henhold til gavebrevets bestemmelse er oprettet et urørligt grundfond, hvis renter skal anvendes til fondets formål. Dette grundfond blev ved brygger Jacobsens testamente og senere fundatsændringer i 1923,1940,1952 og 1962 yderligere forøget.

I 1970 fusioneredes Carlsberg Bryggerierne med De forenede Bryggerier A/S, nu Carlsberg A/S, og der hjemledes samtidig i Carlsbergfondets fundats Ny Carlsbergfondet ret til en andel af udbyttet af Carlsbergfondets aktier i Carlsberg A/S.

lI. Navn, hjemsted og formål

§ 1

stk. 1 Fondets navn er Ny Carlsbergfondet.

stk. 2 Fondet udgør et selvstændigt fond under Carlsbergfondet.

stk. 3 Fondets hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2               

stk. 1 Fondets opgave er:

A. at fortsætte den gerning, som Carl og Ottilia Jacobsen har begyndt i kunstens tjeneste ved oprettelsen af Ny Carlsberg Glyptotek og andre museer, anskaffelse af kunstværker, opførelse af monumentale bygninger, m.v.;

B. på anden formålstjenlig måde at virke til fremme af kendskabet til og studiet af kunst og kunstvidenskab med det mål for øje at udvikle og tilfredsstille sansen for og trangen til kunst i Danmark.

stk. 2 Ved kunst forstås ikke blot billedkunst og arkitektur, men også kunstindustri og havekunst.

stk. 3 Til støtte af andre formål der kan tjene til fremme af fondets opgaver, kan der hvert år anvendes indtil 2% af fondets årlige overskud, efter at de pligtige og efter bestyrelsens skøn nødvendige henlæggelser er foretaget.

Ill. Ny Carlsbergfondets kapital og Indtægter

§ 3

stk. 1 Fondets kapital består af grundfondet og frie reserver.

stk. 2 Grundfondet er urørligt. Mindst to tredjedele af grundfondets midler skal anbringes i overensstemmelse med de regler, der ved lov er fastsat for anbringelse af fondsmidler Dog kan anbringelse ske i aktier i Carlsberg A/S uden begrænsning. Indtil en tredjedel af grundfondets midler kan anbringes efter Ny Carlsbergfondets bestyrelses nærmere skøn, enten i sådanne værdipapirer, der skønnes særligt egnede til varigt anlæg, eller i fast ejendom eller som indestående i Carlsbergfondet. Til anbringelse i fast ejendom kræves samtykke fra Carlsbergfondets bestyrelse.

stk. 3 Den til grundfondet hørende ejendom, matr. nr. 76 af Snarens kvarter, kaldet Bryggergården, må ikke prioriteres eller afhændes. De øvrige til grundfondet hørende aktiver forsynes med påtegning om, at der ikke kan disponeres over dem uden samtykke af formanden for Carlsbergfondets bestyrelse.

stk. 4 De til frie reserver henlagte beløb kan anbringes i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid måtte blive truffet af Ny Carlsbergfondets bestyrelse.

IV. Ny Carlsbergfondets ledelse

§ 4

stk. 1 Fondet ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, hvoraf et medlem er bestyrelsens formand.

Bestyrelsen og dennes formand udpeges af Carlsbergfondets bestyrelse efter forudgående forhandling med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse.

stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges for et tidsrum af 5 år. Fratrædende bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Valgperioden på 5 år kan forkortes ved valg af et bestyrelsesmedlem for derved at forhindre, at flere bestyrelsesmedlemmer fratræder på samme tid.

stk. 3 Bestyrelsens formand beskikkes af Carlsbergfondet, hver gang en ordinær funktionsperiode er udløbet. Genbeskikkelse kan finde sted.

Bestyrelsens medlemmer fratræder senest ved udgangen af det regnskabsår, i hvilket de fylder 70. Endvidere fratræder et medlem af bestyrelsen, indvalgt efter den 28. maj 2014, senest med udgangen af det regnskabsår, i hvilket den pågældende samlet har været medlem af bestyrelsen i 15 år uanset, at den pågældendes funktionsperiode endnu ikke er udløbet.

stk. 4 Et medlem af bestyrelsen er pligtigt at udtræde af denne, såfremt vedkommende kommer ud af rådighed over sit bo eller på grund af stedsevarende sygdom eller af andre særlige grunde bliver uegnet til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen.

§ 5

stk. 1 Det påhviler bestyrelsen at sørge for en forsvarlig organisation af fondets virksomhed.

stk. 2 Bestyrelsen antager det til fondets administration nødvendige personale.

§ 6

stk. 1 Carlsbergfondets kvæstor har ansvaret for fondets regnskaber og budgetter samt porteføljeplejen, alt i overensstemmelse med gældende lovgivning, de i fundatsen indeholdte bestemmelser samt de af bestyrelsen givne forskrifter.

stk. 2 Det påhviler bestyrelsen at kontrollere overholdelsen af de i stk. 1 nævnte forpligtelser.

§ 7

stk. 1 Fondets bestyrelse afholder møde efter formandens bestemmelse, eller når et medlem af bestyrelsen fremsætter begæring herom.

stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer af bestyrelsen er til stede Hvor ikke andet er bestemt i nærværende fundats, træffes bestyrelsens beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk. 3 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, hvori alle beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer.

§ 8

Fondets virksomhed i medfør af § 2 kan udøves såvel på grundlag af ansøgninger, der indgives til fondet, som på fondets eget initiativ.

§ 9

stk. 1 Bestyrelsen udarbejder hvert år en beretning om fondets virksomhed. Beretningen og fondets reviderede regnskab offentliggøres i en af bestyrelsen valgt form.

stk. 2 Beretningen og det reviderede regnskab forelægges Carlsbergfondets bestyrelse til godkendelse i henhold til de herom givne bestemmelser i Carlsbergfondets fundats.

§ 10

stk. 1 Medlemmer af fondets bestyrelse har ret til et årligt vederlag for bestridelsen af deres hverv.

stk. 2 De i stk. 1 nævnte vederlag fastsættes af Carlsbergfondets bestyrelse i samråd med bestyrelsen.

stk. 3 Vederlaget til Carlsbergfondets kvæstur for udførelsen af de i § 6 omhandlede opgaver aftales mellem bestyrelsen og Carlsbergfondets bestyrelse.

§ 11

stk. 1 Fondet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen.

stk. 2 Fondets bestyrelse kan meddele speciel fuldmagt tit at tegne fondet i nærmere i fuldmagten angivne anliggender.

V. Regnskab og revision

§ 12

stk. 1 Fondets regnskabsår går fra 1. januar til 31 december.

stk. 2 Årsregnskabet skal opgøres i overensstemmelse med, hvad god regnskabsskik tilsiger, såvel med hensyn til vurderingen af aktiverne som vedrørende regnskabets specifikation og de forskellige posters benævnelse.

§ 13

stk. 1 Fondets regnskab udarbejdes af Carlsbergfondets kvæstur og underkastes revision af en af Carlsbergfondets bestyrelse udpeget og af bestyrelsen godkendt statsautoriseret revisor.

stk. 2 Det påhviler revisionen at revidere regnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik.

stk. 3 Det reviderede regnskab underskrives og decideres af bestyrelsen og forelægges Carlsbergfondets bestyrelse til godkendelse i henhold til bestemmelsen i § 9, stk. 2.

§ 14

stk. 1 Til konsolidering af grundfondet henlægges årligt et beløb som svarer til 4% af fondets regnskabsmæssige nettooverskud efter fradrag af eventuelle uafskrevne underskud fra tidligere år og før indregning i årsresultatet af realiserede og/eller urealiserede kursgevinster og kurstab på fondets værdipapirer.

stk. 2 Restoverskuddet overføres til frie reserver og er til disposition til anvendelse til fondets formål.

VI. Ændringer i fundatsen m.v.

§ 15

stk. 1 Hvis bestyrelsen måtte være i tvivl med hensyn til forståelsen af bestemmelser i nærværende fundats, forelægges vedkommende spørgsmål Carlsbergfondets bestyrelse til afgørelse.

stk. 2 Ændringer i fondets fundats kan kun ske efter enstemmig indstilling fra Carlsbergfondets bestyrelse eller enstemmig indstilling fra Ny Carlsbergfondets bestyrelse, der vedtages enstemmigt af bestyrelsen for det andet fond.

 

Underskrevet, København den 13. juni 2022 af bestyrelsen for Ny Carlsbergfondet

Underskrevet, København den 25. august 2022 af bestyrelsen for Carlsbergfondet