Kommuner, hospitaler, skoler, højskoler, universiteter og andre institutioner og organisationer kan ansøge om et kunstprojekt til bygninger, byrum eller landskab, hvor mange kan få adgang til og glæde af kunsten.

Kunstprojektet kan enten tage form af en ophængning af eksisterende kunst fra Ny Carlsbergfondets beholdning eller af ny kunst skabt af en udpeget kunstner til det konkrete sted. Ny Carlsbergfondets bestyrelse beslutter på baggrund af ansøgningen, om det pågældende projekt skal udføres som ny stedsspecifik kunst, eller om fondet donerer værker fra fondets beholdning af kunst. Ansøgere må dog gerne angive, hvorvidt der er et ønske om enten den ene eller anden type kunst/donation.

Ny Carlsbergfondet deltager aktivt i den kunstfaglige udvikling af alle kunstprojekter, der ydes bevilling til, og udvælger derfor også kunstner. Bemærk i den forbindelse, at fondet ikke støtter projekter, hvor kunstner eller kunstværk på forhånd er udvalgt. 

Ny Carlsbergfondet organiserer, kuraterer og finansierer etableringen af kunstprojektet i samarbejde med ansøgeren. Fondet varetager projektledelsen, herunder udarbejdelse af kontrakter samt økonomistyring, og udstikker retningslinjer for indvielse, kommunikation og formidling. Som udgangspunkt vil ansøgeren ikke direkte disponere over et økonomisk tilskud fra fondet.

Hvad kan der ansøges om?

Der kan ansøges om donation af kunst – ny stedsspecifik kunst eller værker fra Ny Carlsbergfondets beholdning – til bygninger, byrum eller landskab, hvor mange kan få adgang til og glæde af kunsten.

Hvem kan ansøge?

Danske institutioner og organisationer – fx skoler, højskoler og uddannelsesinstitutioner, kommuner, forvaltninger og andre offentlige myndigheder.

Ansøgningsfrist

Der er fire årlige ansøgningsfrister. To i foråret og to i efteråret.

Ansøgningsproces

 1. Ansøgning sendes gennem Ny Carlsbergfondets online ansøgningssystem.
 2. Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og tilkendegiver eventuelt interesse, hvis ansøgningen opfylder de oplistede kriterier.
 3. Ny Carlsbergfondet besøger ansøgeren og vurderer stedets egnethed, herunder om placeringen lægger op til et stedsspecifikt kunstprojekt eller værker fra fondets beholdning. 
 4. Beslutter fondet herefter at gå videre med opgaven, forfølges et af to spor:

  I. Ved et stedsspecifikt kunstprojekt foreslår fondet en kunstner, som ved modtagerinstitutionens accept af vedkommende inviteres til at udarbejde en skitse. Godkendes skitsen af fondet og modtagerinstitutionen, realiseres kunstprojektet efterfølgende.

  Bemærk, at processen fra tilkendegivet interesse og frem mod en godkendt skitse vejl. vil tage 6 måneder eller mere. Tidsperspektivet er væsentligt – ikke mindst, hvis ansøger ønsker kunstprojektet integreret i en byggesag med egen tidsplan.

  II. Ved en donation af værker fra Ny Carlsbergfondets beholdning præsenteres modtagerinstitutionen for den kuratoriske ramme, udvalget af værker samt en ophængningsstrategi. Ved godkendelse iværksættes ophængningen.

Vi anbefaler, at du forud for indsendelsen af din ansøgning, orienterer dig i de særlige vilkår, der knytter sig til donation af kunst fra Ny Carlsbergfondet. Det gælder bl.a. modtagerinstitutionens ansvar i forbindelse med overdragelse af kunsten, kommunikation, drift og vedligehold m.v. Læs mere om vilkår for donationer.

Kriterier

Ny Carlsbergfondet lægger vægt på:

 • at stedet, hvortil der ansøges om et kunstprojekt, er bredt tilgængeligt.
 • at ansøgeren argumenterer overbevisende for kunstens potentiale på det givne sted og for brugerne.
 • at ansøgeren udtrykker åbenhed og vilje til at indgå i dialog med fond og kunstner i den proces, som et vellykket projekt kræver.
 • at ansøgeren er i stand til at løfte eventuelle udgifter til klargøring af arealet, hvor kunsten skal installeres, herunder også eventuelle afledte anlægsarbejder.
 • at ansøgeren ikke på forhånd har valgt en kunstner.

Bemærk, at fondet ikke støtter projekter, hvor kunstner eller kunstværk på forhånd er udvalgt.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Bemærk, at ansøgning med bilag samlet set ikke må overstige 15 sider (inkl. forsider og anden grafisk opsætning). Materiale, der ikke overholder formalia, vil ikke indgå i bedømmelsen.

 • Beskrivelse af det sted, hvortil der ansøges om et kunstprojekt, samt dets brugere.
 • Billeder og/eller visualiseringer af stedet.
 • Beskrivelse af ansøgeren/organisationen bag ansøgningen.
 • Dokumentation eller redegørelse for eventuelle tilladelser, der er/skal være indhentet forud for et potentielt kunstprojekts gennemførelse.
 • Tidsplan for kunstprojektets gennemførelse, hvis kunsten ønskes integreret i en byggesag.

For yderligere spørgsmål

Kontakt: Maria Eichhorn, projektkonsulent, mei@ncf.dk, tlf.: (+45) 25 30 24 61