HVEM KAN SØGE?

Ansøgningen er på individniveau. Ansøgeren skal dokumentere og gøre nøje rede for sine personlige kvalifikationer til at udføre det pågældende projekt på passende fagligt niveau.

FAGLIGE OMRÅDER

For de individuelle projekter gælder det, at relevante faglige områder er kunsthistoriske/-teoretiske/formidlingsmæssige problemstillinger i bredeste forstand.

ANSØGNINGSPROCES

 1. Kandidaten ansøger fondet om projektstøtte.
 2. Ansøgningen har form af et projektforslag på højst fem normalsider.
 3. Med projektforslaget skal følge et husningstilsagn fra en institution, der administrerer stipendiet.
 4. Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og giver umiddelbart afslag eller bevilling. Bestyrelsen kan vælge at sende projektforslag til ekstern faglig vurdering.

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

 • Der kan søges om støtte til projekter af normalt 3-12 måneders varighed inden for fondets virkefelt. Støtten kan omfatte løn og/eller andre projektudgifter.
 • Ansøgere skal aftale en tilknytning til en institution (museum, universitet eller andet), der står for administration af stipendiet.
 • Ansøgere skal dokumentere og gøre rede for deres specifikke kvalifikationer til at udføre projektet på højt fagligt niveau.

Ansøgningen skal indeholde:

 • en projektbeskrivelse og en redegørelse for projektets faglige relevans samt, hvordan projektet formidles (bog, udstilling eller lignende). Dette må højst være 5 normalsider. En normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum.
 • et fagligt CV på højst to normalsider, der dokumenterer kvalifikationerne i forhold til projektet.
 • et budget.
 • et resumé af projektbeskrivelsen på højst en halv normalside.
 • en tidsplan.
 • en tilknytningsbekræftelse fra det pågældende ansættelsessted.

Den gode ansøgning forventes at:

 • være velstruktureret og have et klart fokus og mål.
 • være teoretisk og metodologisk velfunderet.
 • demonstrere viden om den eksisterende forskning/formidling inden for området i Danmark og internationalt.
 • bidrage til den etablerede kunst-/kulturhistorie/-teori ved eksempelvis at give nye perspektiver og/eller udvide eksisterende viden på original vis.
 • redegøre for ansøgerens viden om og erfaring med det pågældende emne.
 • redegøre for adgang til data: fx arkiver, interviews, kunstværker, etc.
 • overveje, hvilken samfundsmæssig relevans projektet har.
 • redegøre for, hvordan projektet formidles (bog, seminar, udstilling eller lignende).

ØKONOMI

 • Der skal udarbejdes et budget for de ansøgte udgifter. Såfremt budgettet omfatter lønmidler, skal niveauet som udgangspunkt referere til vedkommendes aktuelle løntrin i de offentlige overenskomster.  
 • Der ydes et overhead til institutionen på 10% af det ansøgte beløb til administration med videre af bevillingen.
 • Der ydes dækning af dokumenterede merudgifter i forbindelse med barsel og sygdom.
 • Ansøgninger om ”frikøb” af forskere, der er ansat i stillinger med betydelig, fast forskningsret og -pligt (for eksempel universitetsansatte), imødekommes normalt ikke.