Museernes skiftende status og rolle i samfundet har affødt et øget forskningsmæssigt og politisk fokus. Kun en afgrænset del af forskningslitteraturen og af de politisk iværksatte brugerundersøgelser har imidlertid fokuseret isoleret og i dybden på kunstmuseerne, herunder på regionale og lokale forskelle, realiteter og anvendelser.

Dette forskningsprojekt, der fokuserer på et enkelt, mindre museum igennem en treårig udviklingsproces fra 2017-2020, er en kritisk analyse af et mindre, lokalt kunstmuseums eksisterende formidlingspraksis, som samtidig identificerer og fremhæver konkrete udviklingsmuligheder inden for lokal forankring, formidling og fortælling.

Tre trin

Projektet, der mere præcist undersøger Ribe Kunstmuseums formidlingspraksis og -udvikling på flere platforme, samt dennes modtagelse hos brugerne, har tre overordnede formål:

(1) Projektet skal give kritisk indsigt i anvendelsen af de narrativer og erkendelsesmæssige potentialer, der ligger i et mindre kunstmuseums faste samlinger.

(2) Projektet skal i samspil hermed analysere et lokalt museums strategi som en synlig og aktiv aktør i lokalsamfundet, specielt i forbindelse med mobilisering og anvendelse af kunstrelaterede narrativer.

(3) I forlængelse heraf skal projektet producere en længe savnet evaluering og refleksion over det mindre kunstmuseums formidlings- og kommunikative praksis – analogt og digitalt – i et hastigt ændret museumslandskab, hvor mål og midler fortsat gentænkes og udvikles, ikke mindst i lyset af nye digitale satsninger og økonomiske omprioriteringer på kultur- og formidlingsområdet.

Om stipendiaten

Maja Rudloff er cand.mag. i kunsthistorie og ph.d. i medievidenskab. Hendes forskning udforsker samspillet mellem museernes formidling, kulturpolitik, samfund og brugere, og den orienterer sig i særlig grad mod at forstå museernes rolle i det postdigitale samfund. Hun har forsket i museumsformidling siden 2010 og har udgivet forskningsartikler om emnet, herunder ”Det medialiserede museum: Digitale teknologiers transformation af museernes formidling” (2013) og ”Formidlingsbegrebets digitalisering i Danmark: Diskursive implikationer og praktiske konsekvenser” (2014).