Ny Carlsbergfondets bevillinger, der i 2022 andrager ca. 195 mio. kr., fordeler sig i følgende hovedkategorier: kunst til museer, kunst til steder og kunstvidenskabelig forskning, mens en fri pulje rummer midler til andre kunstrelevante formål.

Fondets grundholdning er, at kunst spiller en betydelig rolle for, hvordan vi som mennesker agerer kritisk og nuanceret i verden. Derfor skal kunsten placeres, så den kan opleves af alle – uanset alder, etnicitet og uddannelsesbaggrund. Museerne har en betydelig rolle i denne sammenhæng, og derfor bevilger fondet flittigt kunstværker til museernes vægge og gulve.

Landets borgere skal desuden have mulighed for at møde kunst af høj kvalitet på og uden for de institutioner, de færdes i. Det er grunden til, at fondet opstiller og ophænger kunst på offentlige institutioner og i det offentlige rum; kirker, hospices, retsbygninger, hospitaler og uddannelsesinstitutioner: skoler, gymnasier, universiteter. 

Ny Carlsbergfondet har gennem historien oparbejdet en særlig forpligtelse over for Ny Carlsberg Glyptotek, der ligesom fondet er stiftet af brygger Carl Jacobsen. Ny Carlsbergfondet yder således tilskud til Glyptotekets drift, og fondets bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret i Glyptotekets bestyrelse. Fondets forperson er desuden forperson for museets bestyrelse.

Med udgangspunkt i fondets fundats falder bevillingerne i disse grupper:

Kunst til museer
Fondet imødekommer med høj frekvens ansøgninger fra museer, der søger om midler til indkøb af enkeltværker til samlingen. Initiativet til erhvervelsen kommer fra det givne museum. Med respekt for museernes kunstfaglige kompetence vurderer bestyrelsen, hvorvidt erhvervelsen harmonerer med museets faglige profil og erhvervelsesstrategi. Det er en vedvarende ambition for fondet at berige museerne med enkeltværker af høj kvalitet, som ellers ligger uden for museernes økonomiske rækkevidde – til glæde for museerne og deres gæster.  

Med Ny Carlsbergfondets Udstillingspulje støtter fondet ligeledes udstillinger af kunst på museer, kunsthaller og udstillingssteder. Puljen har ansøgningsfrist to gange årligt idet fondet anser udstillinger som vigtige for udviklingen af kunsten og kunstneres arbejde. Udstillinger bidrager til ny kunsthistorisk viden og kan skabe nye perspektiver på relevante spørgsmål i samtiden. Puljen ansøges med et konkret udstillingsprojekt.

Kunst til steder
Kunst til steder er donationer med to forskellige fremgangsmåder: 1) kunstprojekter, hvor fondet i dialog med en given institution beder en kunstner frembringe et nyt og stedsspecifikt værk (eller en serie kunstværker, en installation, etc.) til en given offentlig sammenhæng 2) eller kuraterede ophængninger, hvor fondet placerer værker, der af bestyrelsens fem kunstfaglige medlemmer allerede er indkøbt på udstillinger eller auktioner.

Institutionerne vælger principielt ikke selv, hverken værker eller kunstnere til at udføre opgaven. Fondet går således aktivt ind i, hvad der skal ophænges/opstilles, og hvem kunstneren er. Institutionerne afgør i sidste ende, om et forslag er egnet, men det sker i tæt dialog med fondet. Når der er tale om større stedsspecifikt værk, udarbejdes der et skitseprojekt, der præsenteres for modtagerinstitutionen og fondet før eventuel realisering.

Kunstvidenskabelig forskning og publikationer
Med det formål at stimulere vidensniveauet og nytænkning i dansk kunstliv yder fondet midler til kunstvidenskabelig forskning. Foruden større individuelle forskningsprojekter finansierer Ny Carlsbergfondet gennem særlige programmer ph.d.- og postdoc-forløb på danske museer. Sidstnævnte med det formål at stimulere forskningsniveauet på museerne og øge forbindelsen mellem universitetsverdenen, der har forskningsledelsen over projekterne, og museerne. Fondet støtter også bevillinger til forskningsrejser.

Ny Carlsbergfondet støtter digitaliseringen og tilgængeliggørelsen af kildemateriale, der kan bidrage til indsigten i og kendskabet til den danske kunsthistorie. Institutioner og enkeltpersoner kan søge om støtte, men det forudsættes, at projekterne er huset af en institution, der administrerer bevillingen.

Ny Carlsbergfondet støtter udgivelsen af publikationer på forskerniveau, kunstnermonografier, kunstvidenskabelige publikationer, herunder udstillingskataloger med forskningsbidrag og udstillingskataloger til danske kunstneres udstilling i udlandet.

Andre projekter
Foruden de tre hovedområder har bestyrelsen afsat midler til innovative og nytænkende initiativer, der inden for fundatsens rammer arbejder for at forbedre billedkunstens betingelser og oplevelsen af kunst. Fondet arbejder tillige katalytisk, hvor bestyrelsen selv kan iværksætte nye projekter, den finder formålstjenestelige, eller igangsætte partnerskaber, hvor flere sammen kan løse givne udfordringer.