Projektet undersøger, hvordan et kunstakademis samlinger af værker og studieobjekter udvikler sig gennem en vekselvirkning mellem identitetsproduktion, kulturarv og læringspraktisk anvendelighed. Det er især understregningen af studiesamlingernes pædagogiske funktion, som forskningsprojektet belyser nærmere.

I dag bruges dele af de historiske akademisamlinger stadig som et redskab i undervisningen og i udviklingen af kunstnerisk virksomhed, som eleverne uddannes i. Men anvendelsen af samlingerne har ændret karakter, og der lægges ikke på samme måde som i 1800-tallet vægt på, at de studerende kan gengive klassiske motiver og formsprog, men derimod har kontekstualisering, relationer og en udvidet værkforståelse langt større vægt i uddannelsen.

Historisk vingesus

Et undersøgelsesemne, der naturligt opstår ved brugen af samlinger, er, i hvilken udstrækning undervisere og elever historisk og aktuelt spørger til, lader sig inspirere af og fortolker det store historiske materiale, som ligger i samlingerne - og hvordan skiftende praksis og værkforståelse afspejles i sammensætningen, prioriteringen, tilgængeliggørelsen og vedligeholdelsen af Kunstakademiets samlinger.

Udgangspunktet for projektet var Billedkunstskolernes egen samling, men det indeholdt også sammenlignende studier af, hvordan andre europæiske kunstakademier med lignende baggrund forholder sig til deres samlinger og øvrige kulturarv.

Om stipendiaten

Mads Kullberg er ph.d. fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet og Museet for Samtidskunst i bevaring og dokumentation af flygtig kunst- og kulturarv. Hans forskning som Ny Carlsbergfond-stipendiat på Det Kgl. Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne omhandler organisation, forvaltning, katalogisering og brug af akademiets kunst- og studiesamlinger.