Ny Carlsbergfondet støtter digitaliseringen og tilgængeliggørelsen af kildemateriale, der kan bidrage til indsigten i og kendskabet til den danske kunsthistorie. Med puljen Kilder Til Dansk Kunsthistorie støtter fondet afgrænsede kildeprojekter, der for eksempel fokuserer på et kunstnerskab, en korrespondance, en gruppering, et kunsthistorisk forfatterskab eller lignende. Kildematerialet kan for eksempel være skriftligt, fotografisk eller audiovisuelt. Det skal dog kunne digitaliseres og tilgængeliggøres i databaseformat på fondets portal ktdk.dk.

I de fleste tilfælde vil tilgængeliggørelsen, ud over selve digitaliseringen, indebære transskription og kunstfaglig kommentering af materialet, afhængigt af dets karakter og faglige hensyn.

Ny Carlsbergfondet yder faglig sparring og teknisk bistand til projekterne og varetager desuden scanning, webudvikling samt afklaring af eventuelle ophavsrettigheder knyttet til kildematerialet.

Ny Carlsbergfondet ønsker at bidrage til bredde og mangfoldighed i kunstens verden og der støttes derfor bredt inden for arkivalske perspektiver, geografi, køn, perioder og kunstarter.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af både institutioner og enkeltpersoner, men det forudsættes, at projekterne er huset af en institution, der administrerer bevillingen, for eksempel et museum, arkiv eller universitet.

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er i efteråret 2024.

Ansøgningsproces

 1. Ansøgning indsendes.
 2. Ny Carlsbergfondets bestyrelse udvælger et antal ansøgninger, som kvalificeres yderligere i et samarbejde mellem ansøger og fondets sekretariat og med bistand fra arkivfaglig ekspertise, evt. med inddragelse af fagfællebedømmelse. Formålet med kvalificeringen er at præcisere rammen for de enkelte projekter, herunder at estimere udgifter til digitalisering, webudvikling, eventuel transskription med videre, som afholdes direkte af fondet.
 3. På baggrund af de uddybede ansøgninger og projekternes samlede budget træffer bestyrelsen endelig beslutning om, hvorvidt projektet kan støttes.

Kriterier

Projektet skal:

 • være af høj kunsthistorisk og arkivfaglig kvalitet og skal udføres af en kandidat med kompetencer inden for kildelæsning og faglig kommentering.
 • være forankret på en relevant institution.
 • kunne realiseres inden for 1 – 1½ årsværk.

Hvad kan der søges støtte til?

 • Lønmidler, der som udgangspunkt skal svare til niveauet for kandidatens aktuelle løntrin i de offentlige overenskomster.
 • Dækning af udgifter til eventuelle studierejser og andre udgifter, der udgør en forudsætning for projektets gennemførsel, herunder kontorplads og overhead/administrationsbidrag (op til 20 %).
 • Der ydes dækning af dokumenterede merudgifter i forbindelse med eventuel barsel og sygdom i projektperioden.
 • Der skal ikke søges om støtte til udgifter til scanninger, webudvikling eller ophavsret, da disse afholdes direkte af fondet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Projektbeskrivelse på højst to normalsider à 2.400 tegn, der:
  • forholder sig til de ovenfornævnte kriterier.
  • redegør for kildematerialets karakter, betydning og omfang og følgelig argumenterer for projektets realiserbarhed og tidsforbrug.
  • indeholder et overslag over antal kildeenheder til digitalisering (dvs. antal scanninger) samt et skøn over hvor mange personer omfattet af ophavsret, som kildematerialet involverer (brevskrivere, tekstforfattere, fotografer, mv).
 • Højst to sider med illustrationer.
 • Budget.
 • Redegørelse for eventuel medfinansiering eller anden ansøgt/bevilget støtte.

Afrapportering

Når et projekt er afsluttet, skal husningsinstitutionen indsende et regnskab, og den projektansvarlige skal udfylde et kort spørgeskema om projektforløbet.

For yderligere spørgsmål

Kontakt: Arkivar, Claus Grønne, cgr@ncf.dk, 31 77 27 48