I forbindelse med seneste udstillingspulje afholdt Ny Carlsbergfondet et webinar med introduktion til udstillingspuljen. Webinaret blev optaget og og kan ses herover. Vær opmærksom på, at der er nye og skærpede krav til ansøgninger i denne runde. Gældende kriterier og krav er beskrevet her.

HVEM KAN SØGE

Q: Hvem kan søge udstillingspuljen?

Udstillingspuljen kan ansøges af museer, kunsthaller og udstillingssteder.

Q: Kan et kulturhistorisk museum søge om at lave en udstilling, hvor dansk kunst indgår?

Ja. Kulturhistoriske museer indgår i kategorien af museer. Hvis kunsten kurateres i forhold til en genstandssamling på et kulturhistorisk museum, vil det være muligt at søge udstillingspuljen.

Q: Kræver ansøgninger fra kulturhistoriske museer, at museet har en ansat med kunsthistorisk baggrund?

Hvis man ønsker at lave en kunstfaglig udstilling på et kulturhistorisk sted, er det væsentligt, at man som ansøger kan redegøre for, hvilke professionelle kompetencer kuratoren besidder. Der findes mange eksempler på originale udstillinger, hvor kuratoren har en anden baggrund end kunstfaglig. Derfor er det vigtigt at redegøre for i ansøgningsmaterialet, hvilke professionelle og relevante kompetencer, de mennesker, som kommer til at udvikle udstillingen, har.

Q: Kan kunstnere søge puljen?

Nej. Fondet har vurderet, at puljen kun kan søges af ansøgere, som er institutionelt forankret i en organisation. Det behøver ikke at være en stor institution, men der skal være et set up med en institution som ansøger. Man kan godt have kunstnere, der er kuratorer eller lignende på udstillingen, der søges midler til, men ansøgersubjektet skal være en institution eller organisation.

Q: Kan udenlandske institutioner søge puljen?

Fondet støtter gerne udenlandske institutioner, hvis en dansk kunstner indgår i udstillingen. Det gælder også kataloger; hvis man skaber en udstilling i udlandet med en dansk kunstner og er interesseret i at lave en medhørende publikation, så kan man søge støtte til det under kategorien Publikationer.

Q: Kan den samme institution søge til flere udstillinger per ansøgningsfrist?

Fondet ønsker, at der bliver prioriteret, da det er den enkelte udstilling og ikke hele udstillingsprogrammer, der kan søges støtte til.

Q: Hvordan forholder fondet sig til, at to forskellige institutioner ansøger om at lave udstillinger med samme kunstner, fx en i Aarhus og en anden i Sydjylland?

Vi ser positivt på samarbejder. Det kan der være synergieffekt og bæredygtighed i, og et større publikum kunne få glæde af en udstilling.

Det er ikke sådan, at fondet vil have den holdning, at kun én institution kan få støtte, hvis flere institutioner har den samme kunstner med. Det væsentlige er, at man i sit ansøgningsmateriale argumenterer godt for, hvorfor man ønsker at lave et bestemt udstillingsprojekt med en bestemt kunstner, eller flere, og fokuserer på det.

Q: Hvis flere institutioner samarbejder om en udstilling, der vil blive vist flere steder, skal man da ansøge sammen?

Det er ikke udelukket, at man kan søge hver for sig om et fælles udstillingsprojekt, men der vil blive set positivt på, at man ansøger udstillingspuljen sammen.

Q: Kan man ansøge med samme projekt to gange, hvis man får afslag første gang?

Bestyrelsen gør sig meget umage med behandlingen af hver eneste ansøgning og træffer en beslutning efter grundig overvejelse. Så der skal være sket væsentlige ændringer, hvis man efter afslag ønsker at ansøge med det samme udstillingsprojekt igen.

ØKONOMI

Q: Hvad er puljens økonomiske ramme? Hvad kan den enkelte ansøger søge støtte til, og hvad er det samlede årlige uddelingsbudget?

Bestyrelsen har i den første runde valgt at reservere 30 millioner kroner til uddeling. Vi opfordrer til, at man som ansøger indsender sit fulde udstillingsbudget med en detaljeret redegørelse for de forskellige udgifter og ansøger om den økonomiske støtte, der nu engang er relevant for projektets omfang. Med dette overblik kan bestyrelsen bedst fordele midlerne og ved det enkelte tilfælde vurdere, hvordan fondet bedst kan støtte.

Q:  Er der særlige krav til budgettet?

Vi opfordrer til, at budgettet der medsendes, er ganske detaljeret, så det både rummer transport, forsikring, formidling, scenografi osv. Det vil give os mulighed for at gå ind og udvælge nogle udgifter, som vi kan støtte på en meningsfuld måde.

Q: Er der krav til egenfinansiering og i så fald hvor stor en andel?

Vi har ikke sat krav til, hvor stor egenfinansiering skal være, men det er et krav, at der eksisterer medfinansiering fra ansøger. Fondet ser gerne, at udstillinger gør brug af anden fondsfinansiering også.

Q: Kan løntimer for fast personale indgå som en del af egenfinansieringen?

Løn til fastansatte ligger på grænsen mellem drift og egenfinansiering. Man må gerne skrive det ind, så det giver en indikation. Vi ser gerne, at man derudover også har egenfinansiering.

Q: Hvordan forventes det, at et kunstnerdrevet, eller et mindre ikke-kommercielt udstillingssted, skal genere en indtægt, som kan bruges til egenfinansiering?

Det er klart, at udstillingssteder har forskellige økonomier, og som det også fremgår af fondets principper, tager vi højde for mangfoldigheden i kunstscenen. I det tilfælde skal man søge med de driftsrammer, man nu engang har, og redegøre for dem.

ØVRIGT

Q: Ifølge opslaget ser det ud til, at der er et stort fokus på formidling. Er det rigtigt forstået?

Ja. Vores strategi hedder Levende kunst til det levende folk, da det var stifter Carl Jacobsens vision, at kunsten skulle ud og leve i samfundet. Kunsten skulle ramme et publikum. Formidling kan være mange ting. Men vi vil gerne opfordre til, at man redegør for, hvordan man har tænkt sig at sikre, at ens projekt når et publikum formidlingsmæssigt.

Q: Bør man som mindre udstillingssted, med f.eks. 3-4 udstillinger om året, prioritere mellem ansøgninger, eller er det muligt at søge om støtte til alle udstillinger på en gang?

Udstillingsprogrammer støttes ikke, så man vil skulle prioritere og angive det, hvis man søger om støtte til flere udstillinger til den samme frist.

Q: Hvordan adskiller Ny Carlsbergfondets pulje sig fra andre kendte fonde, der også uddeler penge til udstillinger?

Det bestyrelsen ønsker med denne nye pulje er at være så lydhør så muligt over for mulige ansøgere og ikke på forhånd lægge sig fast på for mange kriterier eller begrænsninger. Vi er meget spændte på at modtage jeres ansøgninger, og det kommer også til at være en læring for os i forhold til at se, hvad der er behov for.

Q: Kan der ansøges i samme pulje flere gange indenfor samme kalenderår? Kan man søge to gange i træk?

Ja, det kan man godt. Der bliver to årlige ansøgningsrunder, med én i 2023 og to i 2024 og fremover. Man kan ikke søge midler til igangværende udstillingsprojekter. Projektet skal være et kommende udstillingsprojekt.

Q: Hvis en udstilling går i gang imellem ansøgningsfristen, og inden ansøger får svar på ansøgningen, vil det da blive betragtet som en igangværende udstilling?

Det vindue – når en udstilling vil gå i gang efter ansøgningsfristen, men før bevillingen – vil man godt kunne ansøge i. Men ikke igangværende udstillinger på ansøgningstidspunktet.