Ny Carlsbergfondet støtter midlertidige stedsspecifikke kunstprojekter, der gør kunst tilgængelig for store brugergrupper i andre sammenhænge end dem, som de traditionelle kunstinstitutioner tilbyder. Projekterne kan udfolde sig som selvstændige formater eller knytte sig til fx festivaler eller andre begivenheder, typisk i det offentlige rum, hvor kunsten møder og udveksler med sted og brugere.

Det midlertidige format kan skabe ramme om eksperiment og nytænkning på feltet. Samtidig gives der mulighed for at inkludere og synliggøre andre kunstnere og andre stemmer end dem, som typisk vises og kommer til orde i mere konventionelle rammer. Fondet ser dog også gerne projekter med etablerede kunstnere i nye formater og af høj kvalitet.

Ny Carlsbergfondet vil bestræbe sig på at støtte projekter, der afspejler en bredde og mangfoldighed i kunstarter, medier, kuratorisk tilgang, geografi, køn m.v., samt projekter, der er initieret af såvel etablerede aktører som kunstens vækstlag.

Hvem kan ansøge?

Institutioner og organisationer, der kan dokumentere en overbevisende kunstfaglig og organisatorisk ramme om projektet.

Ansøgningsfrist

Der er to årlige ansøgningsfrister (forår og sensommer). Der åbnes for ansøgninger i august 2024 med ansøgningsfrist i september 2024. Ansøgere kan forvente svar ultimo november 2024.

Ansøgningsproces

 1. Ansøgning sendes gennem Ny Carlsbergfondets online ansøgningssystem.
 2. Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og giver enten tilsagn om delvis eller fuld støtte eller et afslag.

Kriterier

Ny Carlsbergfondet lægger vægt på, at:

 • projektet er originalt og af høj kunstfaglig kvalitet.
 • projektet forholder sig relevant til væsentlige strømninger og spørgsmål i samfundet.
 • projektet udviser mod og nysgerrighed ift. den kunstneriske og kuratoriske tilgang – fx når det gælder brugen af medier og udtryk, og projektets relation til stedet og brugerne/publikum.
 • der indtænkes professionel og passioneret formidling, der gør kunsten tilgængelig og nærværende.
 • projektet med udgangspunkt i Danmark arbejder med kunsten i et globalt perspektiv.
 • involverede nulevende kunstnere honoreres.

Hvad kan der søges støtte til?

 • Alle udgifter forbundet med realiseringen af projektet, fx research og rejser, kunstnerhonorarer, transport, forsikring, installering, formidling, kommunikation m.v.
 • Udgifter til produktion af såvel danske som udenlandske kunstneres værker (såfremt det tydeligt fremgår, at kunstnerne gives rimelige betingelser, og at der på forhånd er opnået enighed om ejerskab, evt. salg m.v.).

Bemærk:

 • Ny Carlsbergfondet støtter ikke lønmidler til fastansatte medarbejdere.
 • Støtte til publikationer i forbindelse med projektet søges særskilt i fondets publikationspulje.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Bemærk, at ansøgning med bilag samlet set ikke må overstige 10 sider (inkl. forsider og anden grafisk opsætning). Materiale, der ikke overholder formalia, vil ikke indgå i bedømmelsen.

 • Projektbeskrivelse på højst to normalsider a 2.400 tegn inkl. mellemrum, der forholder sig til de ovenfornævnte kriterier samt redegør for projektets forankring i eller tilknytning til sted/begivenhed.
 • Redegørelse for organisering, herunder tilknyttet kurator/kunstfaglig kompetence.
 • Dokumentation eller redegørelse for eventuelle tilladelser, der er/skal være indhentet forud for projektets gennemførelse.
 • Detaljeret projektbudget.
 • Finansieringsplan med angivelse af eventuel medfinansiering og anden ansøgt eller bevilget støtte.
 • CV på højst én side for de nulevende kunstnere, der er involveret i projektet.
 • Tidsplan for projektets gennemførelse.
 • Højst fem sider med illustrationer.

Afrapportering

Når et projekt er afsluttet, skal ansøgeren/institutionen indsende et regnskab og en kort beskrivelse af projektforløbet, hvor der oplyses om det realiserede projekt, formidlingstiltag m.m. og om oplevelsen af selve ansøgningsforløbet.

For yderligere spørgsmål

Kontakt: Projektkonsulent Maria Eichhorn, mei@ncf.dk, tlf.: (+45) 25 30 24 61.