Ansøgningsfrist 18. september 2020

1. Ph.d.-stipendier 

Et kunstmuseum/udstillingssted (evt. flere i fællesskab, i særlige tilfælde også kulturhistoriske museer) ansøger fondet om at få tildelt et projekt.  
Ansøgningen skal rumme en beskrivelse (max. én normalside – 2.400 tegn inkl. mellemrum) af projektets faglige område, dets relevans for museet, samt henvise til en foreløbig aftale med et universitet om ansættelse/forskeruddannelse, herunder en plan for restfinansieringen. Det er universitetet, der efterfølgende opslår stillingen og udgør ansættelsesstedet.

Ny Carlsbergfondet medfinansierer hvert ph.d.-stipendium med et beløb på 1.5 mio. Beløbet er fast uanset stipendietypen (3+5, 4+4, 5+3) og stipendiets forløb i øvrigt. Der er mulighed for at søge om dækning af merudgifter i forbindelse med barsel.

2. Postdoc-stipendier 

Et kunstmuseum/udstillingssted (evt. flere i fællesskab, i særlige tilfælde også kulturhistoriske museer) ansøger fondet om at få tildelt et normalt treårigt postdoc-projekt.
Ansøgningen skal rumme en beskrivelse (max. én normalside) af projektets faglige område, dets relevans for museet, samt henvise til en foreløbig aftale med et universitet om ansættelse. Det er universitet, der efterfølgende opslår stillingen og udgør ansættelsesstedet.

Ny Carlsbergfondet medfinansierer hver stilling med et beløb på 1,8 mio. over tre år.

Eventuel restfinansiering og følgeomkostninger dækkes af de universiteter og museer, der indgår i det enkelte projekt. Der er dog mulighed for at søge om dækning af merudgifter i forbindelse med barsel.

For ph.d.- og postdoc-stipendierne gælder det, at som museumsrelevante faglige områder anses kunstvidenskabelige problemstillinger i bredeste forstand med betydning for det eller de ansøgende museers virke. Det kan være mere traditionel kunsthistorisk/-teoretisk forskning i forbindelse med samlinger mv., men også omfatte andre problemstillinger i forbindelse med museets virke i samfundet i øvrigt: strategi, kuratering, markedsføring, kommunikation/formidling etc.

3. Individuel projektstøtte

Der kan søges om støtte til forskningsprojekter af normalt 3-12 måneders varighed inden for Fondets virkefelt. Ansøgere skal aftale en tilknytning til en institution (museum, universitet eller andet), der står for selve ansættelsen og for administration af stipendiet. Ansøgere må have ph.d.-grad eller dokumentere tilsvarende forskningskvalifikationer.

Søges der om aflønning, svarer denne til den overenskomstmæssige løn for offentligt ansatte forskere ved universiteter mv. med den pågældende anciennitet og kvalifikationsprofil. Der kan endvidere søges om udgifter til nødvendige, projektrelevante omkostninger (fx rejser o. lign.). Udgifter til arbejdsplads mv. dækkes ikke. Det er ikke fra fondets side en betingelse, at arbejdet udføres på den pågældende institution.
Ansøgningen skal rumme en projektbeskrivelse og en redegørelse for projektets faglige relevans (max. 5 normalsider), et CV (max. 2 normalsider), samt et resumé af projektbeskrivelsen (max ½ normalside). Der inkluderes desuden en tidsplan. Ansøgninger om ”frikøb” af forskere, der i forvejen er ansat i stillinger med forskningsret og -pligt, imødekommes normalt ikke.
Der ydes et overhead til institutionen på 10% af den ansøgte lønsum. Såfremt institutionen får uforudsete udgifter til sygdom, barsel el.lign., der overstiger det bevilgede overhead, kan der efterfølgende søges om dækning af disse.

Ansøgninger, der ikke overholder formalia, afvises umiddelbart. Bemærk at en normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum.

De ansatte tituleres Ny Carlsbergfond-stipendiater.

Behandlingsprocedure

Fondets bestyrelse vurderer ansøgningers og projektbeskrivelsers niveau, relevans og formalia. Frasorterede ansøgninger meddeles umiddelbart afslag. Ansøgninger, der udtages til videre behandling, kan besluttes sendt til fagfællebedømmelse hos uafhængige bedømmere (peer review). På basis af sagsbehandling og bedømmelser beslutter bestyrelsen, hvorvidt og til hvem der skal tildeles forskningsstøtte. Der gives ikke afslagsbegrundelser.

Ansøgninger indsendes online via Ny Carlsbergfondets ansøgningssystem: ansoegning.ncf.dk.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til forskningskonsulent Tom Hermansen på mail: th@ncf.dk

Fondet har pr 31. august besluttet, at man fremover vil refundere universiteternes merudgifter i forbindelse med barsel blandt de ph.d.-stipendiater, fondet medfinansierer. Det aktuelle opslag er derfor revideret i overensstemmelse med beslutningen. Læs mere her.