HVEM KAN SØGE?

Kunstmuseer og udstillingssteder kan ansøge. Det er samtidigt muligt at flere kan ansøge i fællesskab. I særlige tilfælde kan også kulturhistoriske museer ansøge, såfremt projektet er relevant i forhold til Ny Carlsbergfondets fundats.

Ansættelsesstedet skal være et dansk universitet/forskningsinstitution. Samarbejdsaftaler med udenlandske institutioner (museer, udstillingssteder, forskningsinstitutioner med videre) er mulige.   

FAGLIGE OMRÅDER

For ph.d.- og postdoc-stipendierne gælder det, at relevante faglige områder er kunstvidenskabelige problemstillinger i bredeste forstand med betydning for det eller de ansøgende museers/udstillingssteders virke. Det kan være mere traditionel kunsthistorisk/-teoretisk forskning i forbindelse med samlinger med videre, men også omfatte andre problemstillinger i forbindelse med museets virke i samfundet i øvrigt: strategi, kuratering, markedsføring, kommunikation/formidling.

ANSØGNINGSPROCES

 1. Kunstmuseet/udstillingsstedet ansøger fondet om et ph.d.- eller postdoc-stipendium.
 2. Ansøgningen har form af et projektforslag på højst tre normalsider (bemærk at kandidat IKKE skal oplyses i projektforslaget).
 3. Med projektforslaget skal følge et husningstilsagn for projektet fra et universitet.
 4. Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne projektforslag og giver forhåndstilsagn eller afslag.
 5. Når kunstmuseet/udstillingsstedet har modtaget forhåndstilsagn fra fondet, skal kunstmuseet/udstillingsstedet efterfølgende meddele fondet, hvilken af to modeller for ansættelse af kandidat, kunstmuseet/udstillingsstedet ønsker at benytte (de to modeller er udformet, så de er i overensstemmelse med universiteternes ansættelsesbekendtgørelse).
 6. Når fondet har modtaget orientering om, hvilken af de to modeller kunstmuseet/udstillingsstedet ønsker at benytte, meddeler fondet endelig bevilling til kunstmuseet/udstillingsstedet. 

De to modeller er:

 • Model 1: Ansættelse af kandidat, normalt på universitetet, foregår efter et åbent opslag.
 • Model 2: Kunstmuseet/udstillingsstedet finder – efter modtaget forhåndstilsagn – en egnet kandidat, hvis navn og faglige cv på højst to sider oplyses Ny Carlsbergfondet. Først herefter meddeles endelig bevilling med den navngivne kandidat til kunstmuseet/udstillingsstedet. Kandidaten udarbejder dernæst en ansøgning til universitetet, hvor den gennemgår en faglig bedømmelse. Er bedømmelsen positiv, effektueres den endelige ansættelse (normalt på universitetet). Er den negativ, kan kunstmuseet/udstillingsstedet efterfølgende vælge at gøre brug af model 1 – det vil sige ansættelse via et åbent opslag.

Bemærk om ansøgningsproceduren: i begge modeller er det museet/udstillingsstedet, der ansøger fondet.

VEJLEDNING TIL PROJEKTFORSLAG

 • Et kunstmuseum/udstillingssted (eventuelt flere i fællesskab, i særlige tilfælde også kulturhistoriske museer, såfremt projektet er relevant i forhold til fondets fundats) ansøger fondet om at få tildelt et projekt.  
 • Projektforslaget skal indeholde en beskrivelse (højst tre normalsider á 2.400 tegn inklusiv mellemrum) af projektets faglige område, dets relevans for museet samt henvise til en foreløbig aftale med et universitet om ansættelse/forskeruddannelse.
 • Ansøgninger, der ikke overholder formalia, afvises umiddelbart. Bemærk at en normalside er 2.400 tegn inkl. mellemrum.

Det gode projektforslag forventes at:

 • være velstruktureret og have et klart fokus og mål.
 • placere sig centralt inden for profilen på det pågældende museum.
 • argumentere for sammenhængen med det pågældende universitets forskningsområde.
 • sandsynliggøre, hvordan og med hvilke midler projektet bygger bro mellem museum og universitet.
 • forbinde sig med den vigtigste eksisterende forskning inden for området i Danmark og internationalt.
 • overveje, hvilken samfundsmæssig relevans projektet har.
 • overveje, hvilke forskningsmiljøer projektet kan blive del af - nationalt og internationalt.
 • overveje, hvordan projektet kan formidles (bog, seminar, udstilling eller lignende).

ØKONOMI

 • Ny Carlsbergfondet medfinansierer hvert ph.d.-stipendium med et beløb på 1,5 mio. kr. Beløbet er fast uanset stipendietypen (3+5, 4+4, 5+3) og stipendiets forløb i øvrigt. 
 • Ny Carlsbergfondet medfinansierer hver postdoc-stilling med et beløb på i alt 1,8 mio. kr. over tre år.
 • Til begge stipendier medfølger yderligere et særligt overhead til følgeudgifter. Det andrager kr. 450.000, der fordeles med kr. 100.000 pr. år til universitetet og kr. 50.000 pr. år til kunstmuseet/udstillingsstedet.
 • Supplerende økonomiske midler til formål af formidlingsmæssig karakter eksempelvis seminar eller bog, kan søges efterfølgende.
 • Der ydes dækning af dokumenterede merudgifter i forbindelse med barsel og sygdom.
 • Det forudsættes, at det særlige overhead anvendes til direkte følgeudgifter for institutionerne i forbindelse med ansættelsen, eksempelvis udstyr, rejser, konference-deltagelse, arbejdsplads og materialer. Anvendelsen af det særlige overhead forudsættes aftalt mellem parterne i forbindelse med ansættelsen.
 • Skulle de samlede projektomkostninger overstige fondets bevilling, forventes de involverede institutioner at sikre restfinansieringen.