Fondet støtter billedkunst, kunstindustri, arkitektur og havekunst ‒ og i øvrigt billedkunst i bredeste forstand, dvs. i visse tilfælde også hvor billedkunstneriske udtryk forbinder sig markant med beslægtede kunstformer og sammenhænge.

Kunstmuseer

Ny Carlsbergfondet bevilger efter ansøgning midler til erhvervelser til danske kunstmuseer samt til udenlandske museer, der ansøger om dansk kunst.

Der gives kun i særlige tilfælde tilskud til udstillinger; f.eks. i form af katalogstøtte ifm. samarbejds-/udstillingsprojekter mellem flere museer.

Udsmykninger

Fondet foretager jævnlige indkøb af værker af danske og udenlandske kunstnere og donerer/deponerer disse kunstværker til offentlige institutioner, skoler, hospitaler, offentlige pladser og lignende.

Ny Carlsbergfondet deltager aktivt i den faglige udvikling af alle projekter, der ydes bevilling til. Derfor er færdigplanlagte projekter med allerede udarbejdede faglige præmisser (fx af eksterne konsulenter o.lign.), som udgangspunkt ikke relevante for fondet at engagere sig i.

Der ydes ikke støtte til udsmykningsprojekter, hvortil der på forhånd er udpeget en kunstner. 

Alle institutioner, der modtager kunstværker, får en skrivelse med vilkår for donationer. Læs mere om vilkår for donationer.

Kunstvidenskabelig forskning

Bevillinger til ph.d.-/postdoc-ansættelser samt støtte til større individuelle forskningsprojekter ydes kun efter særlige opslag fra fondet og kan derfor ikke søges løbende.

Fondet yder desuden støtte til udgivelse af publikationer samt til forskningsrejser. Al publikationsstøtte gives under forudsætning af, at værket er publiceret inden for to år fra bevillingsdato.

Ny Carlsberg Glyptotek

Ny Carlsbergfondet yder tilskud til driften af Ny Carlsberg Glyptotek, men ikke til driften af andre museer eller institutioner i øvrigt.

Kunstnere

Der ydes normalt ikke støtte til kunstneres værkproduktion, studierejser eller udstillinger.

Afslag på ansøgninger begrundes ikke.