Ny Carlsbergfondet støtter udgivelsen af kunstnernes egne bøger for at bidrage til deres kunstneriske praksis og udvikling. Gennem kunstnerbøger gøres kunsten tilgængelig og nærværende for mange, og kendskabet til kunstnerne styrkes.

Ny Carlsbergfondet bestræber sig på, at de støttede kunstnerbøger afspejler en bredde og mangfoldighed i kunstnerskaber, formater, perspektiver, geografi, køn mv.

Hvem kan søge?

Danske professionelle billedkunstnere.

Ansøgningsfrist

I efteråret 2024 vil der være én ansøgningsfrist for publikationer. Se de specifikke frister under ”Ansøgningsfrist og møder”.

Ansøgningsproces

  1. Ansøgning om støtte sendes gennem fondets online ansøgningssystem.
  2. Ny Carlsbergfondets bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger og giver enten tilsagn om delvis eller fuld støtte eller afslag.
  3. Ansøger får besked gennem fondets online ansøgningssystem. Der er en behandlingstid på et par uger efter bestyrelsesmødet.

Kriterier

Ny Carlsbergfondet lægger vægt på, at:

  • kunstnerbogen har betydning for kunstnerens udvikling.
  • produktionen er af høj kvalitet.

Hvad kan der søges støtte til?

Alle udgifter forbundet med produktion og udgivelse af kunstnerbogen. En eventuel bevilling udbetales først, når publikationen er udgivet.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Bemærk, at ansøgning med bilag samlet set ikke må overstige 10 sider (inkl. forsider og anden grafisk opsætning). Materiale der ikke overholder formalia vil ikke indgå i bedømmelsen.

  • Beskrivelse på højst to normalsider a 2.400 tegn inkl. mellemrum, der begrunder kunstnerbogens relevans og betydning.
  • Indholdsfortegnelse på højst en side a 2.400 tegn inkl. mellemrum.
  • CV for kunstneren på højst en normalside a 2.400 tegn inkl. mellemrum.
  • Budget og finansieringsplan inkl. information om medfinansiering og evt. ansøgt bevilget fondsstøtte.
  • Evt. visuelt materiale må højst fylde 5 sider.

Yderligere materiale, der vedhæftes ansøgningen, vil ikke indgå i bedømmelsen.

Afrapportering

Fondet tilsendes to eksemplarer af kunstnerbogen efter udgivelse med mulighed for at rekvirere yderligere eksemplarer. En eventuel bevilling udbetales først, når publikationen er udgivet og modtaget hos Ny Carlsbergfondet.

For yderligere spørgsmål

Kontakt Ny Carlsbergfondets sekretariat på sekretariatet@ncf.dk eller 33 11 37 65.